Angbike个人博客 > JavaScript/JQuery > 前端开发中的JS常用运算

前端开发中的JS常用运算

前端开发中JS一些常用的运算,包括丢弃小数部分保留整数部分、向上取整、四舍五入、向下取整、保留小数x位、转为字符串等等。

丢弃小数部分,保留整数部分

parseInt(7/2)

向上取整,有小数整数部分加1

Math.ceil(7/2) = 4

四舍五入

Math.round(7/2) = 4

向下取整

Math.floor(7/2) = 3

保留小数x位

var num = 23.33334;
num.toFixed(2)

转为字符串

var num = 10;
var str1 = num.toString();//方法一
var str2 = String(num);//方法二
var str3 = "" + num;//方法三

取绝对值

Math.abs(x);

博客评论已关闭